„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”
Jan Paweł II
„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.”
Jan Paweł II
„Dłonie są krajobrazem serca.”
Jan Paweł II
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
Jan Paweł II
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
Jan Paweł II
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
Jan Paweł II
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
17 lutego 2014

Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze do skorzystania z oferty poradni. Skierowana ona jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

 
 
 
 
TEMATYKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE PORADNI
I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
 
 
 
 
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zajęcia psychoedukacyjne dla matek dzieci w wieku przedszkolnym:  „ Lęk separacyjny ‘’.
psycholog Agnieszka Grobelska
 
Przesiewowe badania rozwoju mowy u dzieci w wieku od 3   do 6 lat.
logopeda Barbara Andryszak
 
Przesiewowe badania mowy dzieci
pedagog-logopeda  Joanna Jóźwiak
 
Przesiewowe badanie mowy dzieci w wieku przedszkolnym.
pedagog-logopeda  Agata Sobczak-Rakowska
 
Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z wadami wymowy i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
pedagog-logopeda Barbara Andryszak
 
Dojrzałość szkolna.
psycholog Katarzyna Kościńska Śmiłowska, pedagog Zofia Jankowska
 
Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej dla rodziców dzieci przedszkolnych
psycholog Eliza Korzeniewska-Pietrzak
 
Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej.
psycholog Joanna Gronowska
 
Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.  Etapy rozwoju i wspomaganie komunikacji werbalnej u dzieci.
pedagog-logopeda  Agata Sobczak-Rakowska
 
 „Profilaktyka dysleksji w aspekcie rozwoju mowy i funkcji percepcyjno-motorycznych”.
Pedagodzy:  Joanna Jóźwiak, Beata Szydłowska
 
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
„Autyzm- diagnoza, specyfika zaburzenia”
pedagog- logopeda Agata Sobczak-Rakowska
 
„Zespół Aspergera – diagnoza, specyfika zburzenia”
pedagog-logopeda Agata Sobczak – Rakowska
 
Przesiewowe badanie słuchu platformą zmysłu.
psychologAldona Szczepańska
 
Badania przesiewowe wzroku testem „widzę’’ dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.
pedagog Teresa  Ślesińska-Olejnik
 
Terapia logopedyczna indywidualna dla dzieci z zaburzeniami mowy.
pedagog-logopeda Barbara Andryszak
 
Terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
pedagog  Beata Szydłowska
 
Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu – konsultacje dla rodziców.
pedagog  Beata Szydłowska
 
„Trudności w nauce pisania i czytania, jak pomóc dziecku je pokonać”.
pedagog Zofia Jankowska
 
Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole i w domu.
pedagog  Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  BeataKrykwińska
 
Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
pedagog  Teresa  Ślesińska-Olejnik
 
Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak
 
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową.
psycholog  Beata Krykwińska
 
Indywidualna psychoterapia młodzieży.
psycholog  Agnieszka Rabazińska
 
Terapia grupowa dla młodzieży z fobią szkolną.
psycholog Joanna Gronowska
 
Warsztaty dla nauczycieli i rodziców –„Depresja u dzieci   i młodzieży”.
psycholog Joanna Gronowska
 
„Metody pracy z dzieckiem z ADHD’’.  Warsztaty.
pedagog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak
 
„Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży: depresja, zaburzenia odżywiania, fobia społeczna, ADHD,  a funkcjonowanie w szkole.
pedagog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak
 
„Dziecko z ADHD’’ warsztaty dla rodziców.
pedagog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak
 
Metody pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym.
pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  Beata Krykwińska
 
Terapia logopedyczna.
Pedagog-logopeda  Agata Sobczak-Rakowska
 
Terapia logopedyczna.
pedagog-logopeda  Joanna Jóźwiak
 
„Rozwój mowy, a dysleksja u dzieci.”
pedagodzy  Joanna Jóźwiak, Beata Szydłowska
 
„Lepiej piszę, lepiej czytam”.
pedagog Zofia Jankowska
 
Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne u dzieci i młodzieży
psycholog  Anna Derwich
 
Wspomaganie rozwoju dziecka metodą origami.
pedagog   Zofia Jankowska
 
Wspomaganie procesu wychowawczego
 
Dziecko bezpieczne w cyfrowym świecie’’.  Zjawisko cyberprzemocy.
psycholog Agnieszka Grobelska
 
Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii.
pedagog  Tamara Chorążewska, psycholog-Anna Glejzner-Trepkowska
 
Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warsztaty psychoedukacyjne.
pedagodzy Lidia Paliwoda, Teresa Czajkowska
 
Sukces w szkole, jak skutecznie uczyć się .
Komunikacja między nauczycielem, a rodzicem. Stres – objawy, przyczyny, jak sobie z nim radzić.
Jak motywować dziecko do nauki.
Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami.
Wszyscy jesteśmy klasą
psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska
 
„Rola domu rodzinnego w wychowaniu dzieci i młodzieży”.
pedagog   Zofia Jankowska
„Trudności wychowawcze przyczyny i sposoby rozwiązania”.
pedagog   Zofia Jankowska
 
„Rola rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci”.
prowadząca: pedagog   Zofia Jankowska
 
Warsztaty dla nauczycieli:
Nadpobudliwe czy nieposłuszne.
Złość nie jest taka zła.
Norma a patologia.
Rodzicu idź z dzieckiem do poradni.
psycholodzy Anna Glejzner-Trepkowska, Kamila Drużyńska
 
Warsztaty dla rodziców:
Zrozum mnie takiego jakim jestem.
Jestem mądrym rodzicem.
Rodzicu porozmawiaj ze mną.
Co tygryski lubią najbardziej.
psycholodzy Anna Glejzner-Trepkowska, Kamila Drużyńska
 
Profilaktyka uzależnień i innych przejawów niedostosowania społecznego
 
Trening zastępowania agresji (ART).  Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Program profilaktyczny i terapeutyczny.
pedagodzy:  Jadwiga Chrom, Jarosław Jasiński
 
„Znajdź właściwe rozwiązanie’’. Program profilaktyczny.
pedagog Jadwiga Chrom
 
„Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród dzieci                             i młodzieży”. Spotkania dla rodziców, nauczycieli, pedagogów,  wychowawców.
pedagog  Jadwiga Chrom
 
Punkt konsultacyjny z zakresu profilaktyki agresji adresowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów.  (poniedziałek 14.00-16.00)
pedagodzy  Jadwiga Chrom, Jarosław Jasiński
 
Agresja wśród dzieci i młodzieży.
pedagog   Zofia Jankowska
 
Warsztaty dla młodzieży:
Zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS.
Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od środków psychotropowych, w tym dopalaczy.
Zachowania ryzykowne – jak się przed nimi ustrzec.
Prowadzące:pedagodzy  Anna Głuszkowska, Alina Jaszczak
 
„Ciąża koniecznie bez alkoholu, FAS”
warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjum i ponadgimnazjalnych
psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Szkolenia Rad Pedagogicznych:
Szkolna interwencja profilaktyczna + 12 godzin szkolenia dla chętnych.
Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.
pedagodzy:  Anna Głuszkowska, Alina Jaszczak
 
 
Doradztwo zawodowe
 
Testy predyspozycji zawodowych.
prowadzące: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Jak poruszać się po rynku pracy” – warsztaty dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych.
psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
„Jak wspomagać dziecko w wyborze zawodu, dalszej ścieżki kształcenia”- prelekcja  dla rodziców. 
psycholog-Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Przeciwwskazania zdrowotne w wyborze zawodu
psycholog-Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Numery kontaktowe
Andryszak   Barbara  52 3592282
Chorążewska  Tamara52 3592272Jadwiga Chrom  52 3592281
Czajkowska  Teresa 52  3592278
Derwich   Anna 52 359-22-80
Gawlak  Magdalena52 359-278
Glejzner-Trepkowska  Anna 52 3592272
Drużyńska  Kamila 52 3592273
Głuszkowska  Anna 52 3592279
Głuszkowska Krystyna 52 359-22-83
Grobelska  Agnieszka 52 359-22-80
Gronowska  Joanna 52 359-22 76
Jankowska Zofia 52 3515418
Jasiński  Jarosław 52 35922-83
Jaszczak  Alina 52 3592279
Jóźwiak Joanna 52 3592275
KrykwińskaBeata52 3592273
Paliwoda Lidia52 359-22-81
Rabazińska Agnieszka 52359 22 74
Rybarczyk  Anna 52 359 22 74
Sobczak Rakowska Agata 51 351 54 18
Szczepańska  Aldona 72
Szydłowska  Beata 52 3592277
Ślesińska-Olejnik  Teresa 52 3592282
Śmiłowska-Kościńska Katarzyna 52 3515418
Uklejewska Dorota 52 3592280
Woźniak Alina 52 3592276
Wróbel Ewa 52 3592270
Czytaj więcej...
3 tygodnie temu
Wojewódzkie sukcesy naszych uzdolnionych uczniów
5 września 2020
Informacja dot. dziennika elektronicznego
4 września 2020
Ważne!
25 sierpnia 2020
Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodziców
25 sierpnia 2020
Bezpieczny powrót do szkół 10 zasad dla ucznia
26 czerwca 2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca 2020
Wakacyjne życzenia
24 czerwca 2020
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021
23 czerwca 2020
Wyprawka pierwszoklasisty
23 czerwca 2020
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Pawła II
88-100 Inowrocławiu
ul. Zygmunta Kurka 16
tel./fax: 52 357 41 80
fax: 52 354 02 55
tel. kom.: 600 165 505
www.sp16.eu
sekretariat@sp16.eu
start  |   szkoła  |   historia  |   wydarzenia  |   uroczystości  |   konkursy  |   sport  |   galeria  |   kontakt
Copyright 2012 © Szkoła Podstawowa nr 16 w Inowrocławiu
Projekt graficzny em-studio.pl Inowroclaw
liczba osób Online: 39
dzisiejsze odwiedziny: 190
wszystkie wizyty: 523234