Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu

Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze do skorzystania z oferty poradni. Skierowana ona jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

 
 
 
 
TEMATYKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE PORADNI
I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
 
 
 
 
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zajęcia psychoedukacyjne dla matek dzieci w wieku przedszkolnym:  „ Lęk separacyjny ‘’.
psycholog Agnieszka Grobelska
 
Przesiewowe badania rozwoju mowy u dzieci w wieku od 3   do 6 lat.
logopeda Barbara Andryszak
 
Przesiewowe badania mowy dzieci
pedagog-logopeda  Joanna Jóźwiak
 
Przesiewowe badanie mowy dzieci w wieku przedszkolnym.
pedagog-logopeda  Agata Sobczak-Rakowska
 
Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z wadami wymowy i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
pedagog-logopeda Barbara Andryszak
 
Dojrzałość szkolna.
psycholog Katarzyna Kościńska Śmiłowska, pedagog Zofia Jankowska
 
Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej dla rodziców dzieci przedszkolnych
psycholog Eliza Korzeniewska-Pietrzak
 
Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej.
psycholog Joanna Gronowska
 
Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.  Etapy rozwoju i wspomaganie komunikacji werbalnej u dzieci.
pedagog-logopeda  Agata Sobczak-Rakowska
 
 „Profilaktyka dysleksji w aspekcie rozwoju mowy i funkcji percepcyjno-motorycznych”.
Pedagodzy:  Joanna Jóźwiak, Beata Szydłowska
 
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
„Autyzm- diagnoza, specyfika zaburzenia”
pedagog- logopeda Agata Sobczak-Rakowska
 
„Zespół Aspergera – diagnoza, specyfika zburzenia”
pedagog-logopeda Agata Sobczak – Rakowska
 
Przesiewowe badanie słuchu platformą zmysłu.
psychologAldona Szczepańska
 
Badania przesiewowe wzroku testem „widzę’’ dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.
pedagog Teresa  Ślesińska-Olejnik
 
Terapia logopedyczna indywidualna dla dzieci z zaburzeniami mowy.
pedagog-logopeda Barbara Andryszak
 
Terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
pedagog  Beata Szydłowska
 
Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu – konsultacje dla rodziców.
pedagog  Beata Szydłowska
 
„Trudności w nauce pisania i czytania, jak pomóc dziecku je pokonać”.
pedagog Zofia Jankowska
 
Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole i w domu.
pedagog  Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  BeataKrykwińska
 
Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
pedagog  Teresa  Ślesińska-Olejnik
 
Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak
 
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową.
psycholog  Beata Krykwińska
 
Indywidualna psychoterapia młodzieży.
psycholog  Agnieszka Rabazińska
 
Terapia grupowa dla młodzieży z fobią szkolną.
psycholog Joanna Gronowska
 
Warsztaty dla nauczycieli i rodziców –„Depresja u dzieci   i młodzieży”.
psycholog Joanna Gronowska
 
„Metody pracy z dzieckiem z ADHD’’.  Warsztaty.
pedagog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak
 
„Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży: depresja, zaburzenia odżywiania, fobia społeczna, ADHD,  a funkcjonowanie w szkole.
pedagog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak
 
„Dziecko z ADHD’’ warsztaty dla rodziców.
pedagog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak
 
Metody pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym.
pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  Beata Krykwińska
 
Terapia logopedyczna.
Pedagog-logopeda  Agata Sobczak-Rakowska
 
Terapia logopedyczna.
pedagog-logopeda  Joanna Jóźwiak
 
„Rozwój mowy, a dysleksja u dzieci.”
pedagodzy  Joanna Jóźwiak, Beata Szydłowska
 
„Lepiej piszę, lepiej czytam”.
pedagog Zofia Jankowska
 
Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne u dzieci i młodzieży
psycholog  Anna Derwich
 
Wspomaganie rozwoju dziecka metodą origami.
pedagog   Zofia Jankowska
 
Wspomaganie procesu wychowawczego
 
Dziecko bezpieczne w cyfrowym świecie’’.  Zjawisko cyberprzemocy.
psycholog Agnieszka Grobelska
 
Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii.
pedagog  Tamara Chorążewska, psycholog-Anna Glejzner-Trepkowska
 
Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warsztaty psychoedukacyjne.
pedagodzy Lidia Paliwoda, Teresa Czajkowska
 
Sukces w szkole, jak skutecznie uczyć się .
Komunikacja między nauczycielem, a rodzicem. Stres – objawy, przyczyny, jak sobie z nim radzić.
Jak motywować dziecko do nauki.
Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami.
Wszyscy jesteśmy klasą
psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska
 
„Rola domu rodzinnego w wychowaniu dzieci i młodzieży”.
pedagog   Zofia Jankowska
„Trudności wychowawcze przyczyny i sposoby rozwiązania”.
pedagog   Zofia Jankowska
 
„Rola rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci”.
prowadząca: pedagog   Zofia Jankowska
 
Warsztaty dla nauczycieli:
Nadpobudliwe czy nieposłuszne.
Złość nie jest taka zła.
Norma a patologia.
Rodzicu idź z dzieckiem do poradni.
psycholodzy Anna Glejzner-Trepkowska, Kamila Drużyńska
 
Warsztaty dla rodziców:
Zrozum mnie takiego jakim jestem.
Jestem mądrym rodzicem.
Rodzicu porozmawiaj ze mną.
Co tygryski lubią najbardziej.
psycholodzy Anna Glejzner-Trepkowska, Kamila Drużyńska
 
Profilaktyka uzależnień i innych przejawów niedostosowania społecznego
 
Trening zastępowania agresji (ART).  Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Program profilaktyczny i terapeutyczny.
pedagodzy:  Jadwiga Chrom, Jarosław Jasiński
 
„Znajdź właściwe rozwiązanie’’. Program profilaktyczny.
pedagog Jadwiga Chrom
 
„Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród dzieci                             i młodzieży”. Spotkania dla rodziców, nauczycieli, pedagogów,  wychowawców.
pedagog  Jadwiga Chrom
 
Punkt konsultacyjny z zakresu profilaktyki agresji adresowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów.  (poniedziałek 14.00-16.00)
pedagodzy  Jadwiga Chrom, Jarosław Jasiński
 
Agresja wśród dzieci i młodzieży.
pedagog   Zofia Jankowska
 
Warsztaty dla młodzieży:
Zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS.
Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od środków psychotropowych, w tym dopalaczy.
Zachowania ryzykowne – jak się przed nimi ustrzec.
Prowadzące:pedagodzy  Anna Głuszkowska, Alina Jaszczak
 
„Ciąża koniecznie bez alkoholu, FAS”
warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjum i ponadgimnazjalnych
psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Szkolenia Rad Pedagogicznych:
Szkolna interwencja profilaktyczna + 12 godzin szkolenia dla chętnych.
Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.
pedagodzy:  Anna Głuszkowska, Alina Jaszczak
 
 
Doradztwo zawodowe
 
Testy predyspozycji zawodowych.
prowadzące: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Jak poruszać się po rynku pracy” – warsztaty dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych.
psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
„Jak wspomagać dziecko w wyborze zawodu, dalszej ścieżki kształcenia”- prelekcja  dla rodziców. 
psycholog-Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel
 
Przeciwwskazania zdrowotne w wyborze zawodu
psycholog-Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 

Numery kontaktowe
Andryszak   Barbara  52 3592282
Chorążewska  Tamara52 3592272Jadwiga Chrom  52 3592281
Czajkowska  Teresa 52  3592278
Derwich   Anna 52 359-22-80
Gawlak  Magdalena52 359-278
Glejzner-Trepkowska  Anna 52 3592272
Drużyńska  Kamila 52 3592273
Głuszkowska  Anna 52 3592279
Głuszkowska Krystyna 52 359-22-83
Grobelska  Agnieszka 52 359-22-80
Gronowska  Joanna 52 359-22 76
Jankowska Zofia 52 3515418
Jasiński  Jarosław 52 35922-83
Jaszczak  Alina 52 3592279
Jóźwiak Joanna 52 3592275
KrykwińskaBeata52 3592273
Paliwoda Lidia52 359-22-81
Rabazińska Agnieszka 52359 22 74
Rybarczyk  Anna 52 359 22 74
Sobczak Rakowska Agata 51 351 54 18
Szczepańska  Aldona 72
Szydłowska  Beata 52 3592277
Ślesińska-Olejnik  Teresa 52 3592282
Śmiłowska-Kościńska Katarzyna 52 3515418
Uklejewska Dorota 52 3592280
Woźniak Alina 52 3592276
Wróbel Ewa 52 3592270
Skip to content