Zapisy dzieci do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu w roku 2015/2016

1.Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje rodziców dzieci 6-letnich (urodzonych w 2009 r.) i 7-letnich (urodzonych w 2008 r. od 1 lipca do 31 grudnia), że w dniach 2 do 31 marca 2015 roku odbywać się będą zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Sekretariat szkoły będzie czynny dla rodziców w godzinach 8:00 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek) i 9:30 – 15:30 (wtorek, piątek). W dniach 23-25 marca br. zostaje wydłużony czas pracy sekretariatu szkoły, który czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.30. Ponadto po spotkaniu z Dyrektorem w czasie dnia otwartego (05.03.2015. godzina 16:30) będzie możliwość zapisania dziecka do szkoły.
Uwaga! Kolejność składanych wniosków nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.
 
2.Do szkół podstawowych uczniowie przyjmowani są z urzędu na podstawie danych z ewidencji ludności zgodnie z obwodem szkoły.
 
3.Rodzice mogą zapisywać dzieci spoza obwodu, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami oraz uzyskają zgodę dyrektora szkoły.
 
4.Wykaz ulic należących do obwodu szkoły:
Błonie, Bolesława Krzywoustego nr 17, 17a, 17b, Bursztynowa, Dąbrówki, Długa od nr 1-12, oraz 16, 18, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 28, 32a, Glinki, Jacewska od nr 44, Zygmunta Kurka, Kruszańska, Okrężek, Osiedle Okrężek, Rogowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nr  parzyste), Św. Ducha od nr 99, Władysława Hermana, Jerzego Wróblewskiego
 
5.Zapisów dokonują osobiście w sekretariacie szkoły rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodów osobistych.
 
6.Rodzice dzieci z obwodu wypełniają tylko kartę „Zgłoszenie dziecka z obwodu”, a rodzice dziecka spoza obwodu wypełniają kartę „Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu”, do której dołączają pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem. Wnioski można pobrać ze strony www. szkoły, lub w sekretariacie.
 
7.Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadzane jest przez  komisję powołaną przez  Dyrektora Szkoły na podstawie kryteriów zawartych w statucie.
 
8.Kryteria naboru dla kandydatów rekrutujących się spoza obwodu wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium:                                                       a/dziecko posiada starsze rodzeństwo w szkole–5pkt.                                      b/rodzic dziecka pracuje w bezpośredniej bliskości szkoły – 4 pkt.             c/dziadkowie dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  mieszkają w obwodzie szkoły – 3 pkt.
 
9.Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Nazwa etapu
Data od
Data do
Przyjmowanie zgłoszeń z obwodu i wniosków spoza obwodu
2015-03-02
2015-03-31
Zawiadomienie przez dyrektorów szkół, w których złożono formularze o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły, dyrektorów właściwych szkół obwodowych o uczniach ubiegających się o przyjęcie w ich szkołach.
2015-04-01
2015-04-08
Ogłoszenie list zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
2015-04-08

Weryfikacja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, a nie zgłoszonych w wymaganym terminie
2015-04-01
2015-04-30

Ogłoszenie list przyjętych  spoza obwodu i nieprzyjętych
2015-05-08

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 7 dni od wywieszenia list)
2015-05-08

Publikacja list z podziałem uczniów na klasy
2015-05-29

Wnioski do pobrania


Skip to content