Hanna Michalska
Czynny w godzinach:
poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
wtorek i piątek od 9:30 do 15:30

mgr Wojciech Helak

mgr Iwona Drajer

 

Kadra Pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II
Dyrektor – Wojciech Helak
Wicedyrektor – Iwona Drajer
Nauczyciele uczący w kl. I-III
1. Mariola Gapińska 
2. Beata Gronczyńska
3. Justyna Klein
4. Jolanta Prejzendanc-Rogalska

5. Joanna Senska
6. Aleksandra Szczutkowska
7. Beata Ziarnek
8. Anna Latzke- nauczyciel wspierający

9. Agnieszka Goliwąs – nauczyciel wspierający 

10. Anna Czajka – nauczyciel wspierający 
Nauczyciele uczący języka angielskiego w kl. I-III
1. Daria Borkowska
2. Beata Gronczyńska
3. Anna Sztochman
Nauczyciele uczący w kl. IV-VIII
1. Anna Balcerowska – biblioteka / język polski
2. Magdalena Białka – język polski
3. Iwona Drajer – język polski
4. Anna Winiecka – język polski

5. Iwona Karolewska – język polski, nauczyciel wspierający 
6. Krzysztof Pietrzak – matematyka
7. Renata Stasiak – matematyka / informatyka 
8. Lucyna Telus – Zaremba – matematyka / fizyka
9. Agata Wachowiak – matematyka / informatyka
10. Daria Borkowska – język angielski, doradztwo zawodowe
11. Anna Sztochman – język angielski
12. Monika Pankowska – język niemiecki / geografia
13. Tamara Zych – przyroda, biologia
14. Wojciech Helak – historia
15. Jolanta Helak – historia, wiedza o społeczeństwie
16. Magdalena Wiak – chemia, świetlica
17. Monika Hulisz – technika / wychowanie fizyczne
18. Waldemar Kwiatkowski – wychowanie fizyczne
19. Waldemar Szafrański – muzyka / wychowanie fizyczne
20. Ewa Kołodziej – plastyka
21. Agnieszka Borucka – siostra Tymona – religia
22. Katarzyna Sługocka- siostra Karmela – religia

23. Jolanta Prejzendanc- Rogalska- edukacja dla bezpieczeństwa

24. Agnieszka Siwińska – świetlica
25. Maria Syczyło – pedagog / logopeda

26. Katarzyna Frej – nauczanie indywidualne

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – Mariola Dudek-Łój

Zastępca – Sławomira Kroczyk

Skarbnik – Izabela Sobczak

Maria Bajdalska

poniedziałek   10:00 – 15:00
środa   10:00 – 15:00

mgr Anna Balcerowska
nauczyciel bibliotekarz

W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka czynna w godzinach:
poniedziałek    9.00 – 9.45, 10.30 – 15.15
wtorek               10.00 – 14.30
środa                 9.40 – 14.30
czwartek           9.40 – 13.30, 14.20 – 15.20
piątek                8.00 – 10.40

mgr Agnieszka Siwińska
mgr Magdalena Wiak

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku  6.30 -16.30

mgr Maria Katarzyna Syczyło

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022
od poniedziałku do piątku 7.25 – 13.30

mgr Edyta Lewicka-Zywert

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

czwartek 10.00-12.00


1 września – rozpoczęcie roku szkolnego

14 września – zebrania z rodzicami

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada – dzień dyrektorski, bez zajęć dydaktycznych

16 listopada – drzwi otwarte stacjonarnie lub online

10 grudnia – powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na 1 semestr

23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Trzech Króli

7 stycznia – dzień dyrektorski, bez zajęć dydaktycznych

12 stycznia – zebrania z rodzicami stacjonarnie lub online

17 – 30 stycznia – Ferie zimowe

15 marca – drzwi otwarte stacjonarnie lub online

14 – 19 kwietnia – przerwa wielkanocna

2 maja – dzień dyrektorski, bez zajęć dydaktycznych

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja

24 – 25 – 26 maja – egzamin ósmoklasisty, termin dodatkowy 13 – 14 – 15 czerwca

16 maja – powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku

1 czerwca – Dzień Dziecka

2 czerwca – zebrania z rodzicami i przekazanie ocen proponowanych

15 czerwca – Rada klasyfikacyjna

16 czerwca – Boże Ciało

17 czerwca – dzień dyrektorski, bez zajęć dydaktycznych

23 czerwca – dzień dyrektorski, bez zajęć dydaktycznych

24 czerwca – zakończenie roku szkolnego

1 lipca – ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji przez OKE

8 lipca – wydawanie zaświadczeń z OKE w godzinach 9:00 – 13:00

Lekcje normalne:
1.    8.00-8.45
2.    8.50-9.35
3.    9.45-10.30
4.    10.40-11.25
5.    11.40-12.25
6.    12.40-13.25
7.    13.35-14.20
8.    14.30-15.15
9.    15.20-16.05

Lekcje skrócone:
1.    8.00-8.30
2.    8.35-9.05
3.    9.10-9.40
4.    9.45-10.15
5.    10.25-10.55
6.    11.00-11.30
7.    11.35-12.05
8.    12.10-12.40
9.    12.45-13.15

Informacje na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły znajdziesz tutaj

Informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie OKE w Gdańsku

– Błonie
– Bursztynowa
– Józefa Dankowskiego
– Dedala
– Długa od nr 1 do nr 15
– Droga do Lotniska
– Glinki
– Ikara
– Jacewska od nr 44
– Jana Jaskólskiego
– Kruszańska
– Zygmunta Kurka
– Okrężek
– Osiedle Okrężek
– Andrzeja Rakoczego
– Tadeusza Śliwaka
– Tadeusza Kaźmierskiego
– Św. Ducha od nr 85 (numery nieparzyste)
– Jerzego Wróblewskiego

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

 • szanuje siebie i innych

 • jest odpowiedzialny

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia

 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego

 • jest tolerancyjny

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, umie bezpiecznie korzystać z Internetu

 • jest ambitny

 • jest kreatywny

 • jest odważny

 • jest samodzielny

 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych

 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy

 • jest odporny na niepowodzenia

 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole

 • docenia znaczącą rolę rodziny i przyjaźni w życiu

 • zna swoje prawa i obowiązki

 • wie do kogo może zwrócić się o pomoc, zna instytucje pomagające dzieciom w sytuacjach trudnych (adresy, numery telefonów),

 • potrafi się pozytywnie zaprezentować

 • rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu

 • potrafi dokonać samokrytyki i samooceny

Skip to content