Hanna Michalska
Czynny w godzinach:
poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
wtorek i piątek od 9:30 do 15:30

mgr Wojciech Helak

mgr Daria Borkowska

 

Kadra Pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II

Dyrektor – Wojciech Helak
Wicedyrektor – Daria Borkowska
Nauczyciele uczący w kl. I-III
1. Mariola Gapińska
2. Beata Gronczyńska
3. Justyna Klein
4. Jolanta Prejzendanc-Rogalska 

5. Aleksandra Szczutkowska
6. Beata Ziarnek
7. Anna Latzke- nauczyciel wspierający

8. Magdalena Czajka – nauczyciel wspierający

9. Agnieszka Goliwąs – nauczyciel wspierający

10. Joanna Kwiatkowska – nauczyciel wspierający

11. Magdalena Nowak – nauczyciel wspierający
Nauczyciele uczący języka angielskiego w kl. I-III
1. Beata Gronczyńska
2. Anna Sztochman
Nauczyciele uczący w kl. IV-VIII
1. Anna Balcerowska – biblioteka, język polski
2. Magdalena Białka – język polski

3. Iwona Koralewska – język polski

4. Daria Borkowska – język angielski, doradztwo zawodowe

5. Anna Sztochman – język angielski

6. Krzysztof Pietrzak – matematyka
7. Renata Stasiak – matematyka

8. Agata Wachowiak – matematyka, informatyka
9. Lucyna Telus – Zaremba – fizyka
10. Monika Pankowska – język niemiecki, geografia
11. Wioletta Błażejczak – przyroda, biologia
12. Wojciech Helak – historia
13. Michał Czołgoszewski – historia, wiedza o społeczeństwie
14. Ewa Kowalska – chemia, świetlica
15. Monika Hulisz – technika, wychowanie fizyczne
16. Waldemar Kwiatkowski – wychowanie fizyczne
17. Waldemar Szafrański – muzyka, wychowanie fizyczne
18. Beata Ziarnek – plastyka
19. Ewa Kozak – siostra Fidelis – religia
20. Ks. Tomasz Niedbalski– religia
21. Jolanta Prejzendanc- Rogalska- edukacja dla bezpieczeństwa
22. Agnieszka Siwińska – świetlica
23. Maria Syczyło – pedagog, logopeda, pedagog specjalny

24. Katarzyna Frej- nauczanie indywidualne 

Skład Prezydium Rady Rodziców: 

Przewodnicząca – Karolina Makowska

Zastępca – Sława Kroczyk

Skarbnik – Izabela Sobczak

Maria Bajdalska

poniedziałek   10:00 – 15:00
środa   10:00 – 15:00

mgr Anna Balcerowska
nauczyciel bibliotekarz

poniedziałek    10.30 – 15.30
wtorek               7.30 – 8.50, 9.35 – 14.15
środa                 10.45 – 13.35, 14.20 – 15.30
czwartek           7.30 – 10.40, 12.25 – 15.15
piątek                9.40 – 10.40, 11.30 – 12.00

mgr Agnieszka Siwińska

Świetlica czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku  6.30 -16.30

mgr Maria Katarzyna Syczyło

Poniedziałek 7.30 – 13.30
Wtorek 7.30 – 13.30
Środa 7.25 – 13.30
Czwartek 7.25 – 13.30
Piątek 7.25 – 13.30

Psycholog szkolny

mgr Joanna Senska

Poniedziałek 10.30 – 12.30

Wtorek 9.40 – 10.40, 11.30 – 12.30

Środa 10.30 – 14.30

Czwartek 11.30 – 12.30

Piątek 9.40 – 10.40

 

   Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

 

    W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła została wyposażona w nowoczesne drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty oraz sprzęt do nagrań. Otrzymaliśmy również pomoce do wykorzystania podczas lekcji techniki. 

Informacje

Dobrowolne ubezpieczenie ucznia w SP16 w roku szkolnym 2023/2024

W celu ubezpieczenia ucznia należy dokonać przelewu w wysokości 48 zł na konto 84 1020 5558 0000 8402 3405 3876, podając imię i nazwisko dziecka. Termin wpłat upływa 6 października

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

OWU EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia

Lekcje normalne:
1.    8.00-8.45
2.    8.50-9.35
3.    9.45-10.30
4.    10.40-11.25
5.    11.40-12.25
6.    12.40-13.25
7.    13.35-14.20
8.    14.30-15.15
9.    15.20-16.05

Lekcje skrócone:
1.    8.00-8.30
2.    8.35-9.05
3.    9.10-9.40
4.    9.45-10.15
5.    10.25-10.55
6.    11.00-11.30
7.    11.35-12.05
8.    12.10-12.40
9.    12.45-13.15

Informacje na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły znajdziesz tutaj

– Błonie
– Bursztynowa
– Józefa Dankowskiego
– Dedala
– Długa od nr 1 do nr 15
– Droga do Lotniska
– Glinki
– Ikara
– Jacewska od nr 44
– Jana Jaskólskiego
– Kruszańska
– Zygmunta Kurka
– Okrężek
– Osiedle Okrężek
– Andrzeja Rakoczego
– Tadeusza Śliwaka
– Tadeusza Kaźmierskiego
– Św. Ducha od nr 85 (numery nieparzyste)
– Jerzego Wróblewskiego

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

 • szanuje siebie i innych

 • jest odpowiedzialny

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia

 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego

 • jest tolerancyjny

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, umie bezpiecznie korzystać z Internetu

 • jest ambitny

 • jest kreatywny

 • jest odważny

 • jest samodzielny

 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych

 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy

 • jest odporny na niepowodzenia

 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole

 • docenia znaczącą rolę rodziny i przyjaźni w życiu

 • zna swoje prawa i obowiązki

 • wie do kogo może zwrócić się o pomoc, zna instytucje pomagające dzieciom w sytuacjach trudnych (adresy, numery telefonów),

 • potrafi się pozytywnie zaprezentować

 • rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu

 • potrafi dokonać samokrytyki i samooceny

Skip to content