Hanna Michalska
Czynny w godzinach:
poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
wtorek i piątek od 9:30 do 15:30

mgr Wojciech Helak

mgr Iwona Drajer

 

Kadra Pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II
Dyrektor – Wojciech Helak
Wicedyrektor – Iwona Drajer
Nauczyciele uczący w kl. I-III
1. Mariola Gapińska – 
2. Beata Gronczyńska
3. Justyna Klein
4. Jolanta Prejzendanc-Rogalska
5. Aleksandra Szczutkowska
6. Beata Ziarnek
7. Anna Latzke- nauczyciel wspierający
Nauczyciele uczący języka angielskiego w kl. I-III
1. Daria Borkowska
2. Beata Gronczyńska
3. Anna Sztochman
Nauczyciele uczący w kl. IV-VIII
1. Anna Balcerowska, w zastępstwie Anna Tyszko – biblioteka / język polski
2. Magdalena Białka – język polski
3. Iwona Drajer – język polski
4. Anna Winiecka, w zastępstwie Iwona Koralewska – język polski
5. Krzysztof Pietrzak – matematyka
6. Renata Stasiak – matematyka 
7. Lucyna Telus – Zaremba – matematyka / fizyka
8. Agata Wachowiak – matematyka / informatyka
9. Daria Borkowska – język angielski, doradztwo zawodowe
10. Anna Sztochman – język angielski
11. Monika Pankowska – język niemiecki / geografia
12. Tamara Zych – przyroda, biologia
13. Wojciech Helak – historia
14. Jolanta Helak – historia, wiedza o społeczeństwie
15. Magdalena Wiak – chemia, świetlica
16. Monika Hulisz – technika / wychowanie fizyczne
17. Waldemar Kwiatkowski – wychowanie fizyczne
18. Waldemar Szafrański – muzyka / wychowanie fizyczne
19. Małgorzata Bojarska- Kańciak- wychowanie fizyczne
20. Ewa Kołodziej – plastyka
21. Agnieszka Borucka – siostra Tymona – religia
22. Marcelina Pociask- siostra Lidia – religia
23. Joanna Senska – wychowanie do życia w rodzinie
24. Jolanta Prejzendanc- Rogalska- edukacja dla bezpieczeństwa
25. Agnieszka Siwińska – świetlica
26. Maria Syczyło – pedagog / logopeda
27. Anna Nijak – pedagog specjalny

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Mariola Dudek-Łój

Zastępca – Ewa Kierstan

Skarbnik – Izabela Sobczak

Maria Bajdalska

poniedziałek   8:00 – 13:00
środa   8:00 – 13:00

mgr Anna Tyszko
nauczyciel bibliotekarz

W roku szkolnym 2020/2021 biblioteka czynna w godzinach:
poniedziałek    8.30 – 14.30
wtorek               8.45 – 11.40, 12.40 – 13.00
środa                 8.30 – 13.35
czwartek           8.50 – 13.50
piątek                8.30 – 11.40

mgr Agnieszka Siwińska
mgr Magdalena Wiak

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku  6.30 -16.30

mgr Maria Katarzyna Syczyło

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021
poniedziałek 7.30 – 13.30
wtorek           7.30 – 13.30
środa             7.30 – 14.55
czwartek       7.30 – 13.30
piątek            7.30 – 12.30

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe 15 lutego-28 lutego 2021 r .

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia-6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.

Lekcje normalne:
1.    8.00-8.45
2.    8.50-9.35
3.    9.45-10.30
4.    10.40-11.25
5.    11.40-12.25
6.    12.40-13.25
7.    13.35-14.20
8.    14.30-15.15
9.    15.20-16.05

Lekcje skrócone:
1.    8.00-8.30
2.    8.35-9.05
3.    9.10-9.40
4.    9.45-10.15
5.    10.25-10.55
6.    11.00-11.30
7.    11.35-12.05
8.    12.10-12.40
9.    12.45-13.15

Informacje na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły znajdziesz tutaj

Informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie OKE w Gdańsku

Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie trwał cztery dni. 

Uczniowie po raz pierwszy będą przystępowali do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego
4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczniowie będą mogli wybrać tylko jeden z przedmiotów do wyboru. Swój wybór będą musieli zadeklarować na początku nauki w VIII klasie (do 30 września). Po złożeniu deklaracji zmiana nie będzie możliwa. Tak samo jak dotąd było z wyborem języka obcego.

W informatorach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

– Błonie
– Bursztynowa
– Józefa Dankowskiego
– Dedala
– Długa od nr 1 do nr 15
– Droga do Lotniska
– Glinki
– Ikara
– Jacewska od nr 44
– Jana Jaskólskiego
– Kruszańska
– Zygmunta Kurka
– Okrężek
– Osiedle Okrężek
– Andrzeja Rakoczego
– Tadeusza Śliwaka
– Tadeusza Kaźmierskiego
– Św. Ducha od nr 85 (numery nieparzyste)
– Jerzego Wróblewskiego

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

 • szanuje siebie i innych

 • jest odpowiedzialny

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia

 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego

 • jest tolerancyjny

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, umie bezpiecznie korzystać z Internetu

 • jest ambitny

 • jest kreatywny

 • jest odważny

 • jest samodzielny

 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych

 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy

 • jest odporny na niepowodzenia

 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole

 • docenia znaczącą rolę rodziny i przyjaźni w życiu

 • zna swoje prawa i obowiązki

 • wie do kogo może zwrócić się o pomoc, zna instytucje pomagające dzieciom w sytuacjach trudnych (adresy, numery telefonów),

 • potrafi się pozytywnie zaprezentować

 • rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu

 • potrafi dokonać samokrytyki i samooceny

Skip to content